• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

Düğün - Nişan gibi etkinlikleri sitemizden takip edebileceksiniz.


Ödenmemeiş aidatlarınızı en kısa zamanda ödemenizi rica ederiz. 


Derneğimize katkılarınızı bekliyoruz


Tokat Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 13,5932   13,6177
EURO 15,2159   15,2433
       
Özlü Sözler
Bir insana yapılacak en büyük kötülük, ona umut verip sonra hiçbir şey olmamış gibi gitmektir. Friends
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


YAZICIK KASABASI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 

            MADDE 1- DERNEĞİN ADI: Yazıcık Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği’dir

                        Derneğin kısa adı: YAZDER

            MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ

                        Derneğin merkezi Küçükçekmece’dedir.

                        Derneğin çalışma yeri ve ikametgah adresi:

                        Atatürk Mah. 321. Sok. No:74 İkitelli – Küçükçekmece / İSTANBUL

            MADDE 3- DERNEĞİN AMAÇ VE ÇALIŞMALARI

A – Derneğin Amacı:

            İstanbul’da bulunan Yazıcıklılar ve Çevre Köylüler arasındaki kültürel etkinliği, dayanışmayı sağlamak, kültürel ve sosyal çalışmalarda bulunmak, konut edinmelerinde öncülük etmek, her öğrenim düzeyindeki çocuklarına kurs vermek, başarılı öğrencilere burs vermek, hastalık ve ölüm durumlarında maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, yöre kültür ve sanat zenginliklerini, yöre doğal kaynaklarını araştırmak, üyelerin acılarını ve sevinçlerini paylaşmak, üyelerine ve ailelerine sağlık hizmetleri vermek, üyeler arasında dayanışmayı düzenlemek, lokaller açmak, kurs ve sağlık hizmetleri için taşınmaz edinmek.

B – Derneğin Çalışmaları:

            Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için ilgililer gözetiminde sürekli girişimde bulunmak, Yazıcık Kasabası ve çevresinin tanıtılma amacı ile, konferans, seminer, imza günü, sergi ve sanat yarışmaları düzenlemek, Yazıcık’da ve İstanbul’da şenlikler, halk günleri, piknikler ve geceler düzenlemek, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, bu araştırmalarla çalışmaları düzenli olarak yayınlamak, halk sağlığına yönelik çalışmalar yapmak, üyelerin her öğrenim düzeyindeki çocuklara kurs vermek, üyelerin çalışkan çocuklarına eğitim bursu vermek çalışmalar için gerekli parayı toplamak amacıyla etkinlikler düzenlemek. Derneğin amacı doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları yapmak.

 

            MADDE 4 – DERNEĞİN ŞUBESİ

                        Dernek tek merkezlidir. Derneğin şubesi yoktur.

            MADDE 5 – DERNEĞİN KURUCULARI

                        Hüseyin CENGİZ

Cemal OKUYAN

 

 

MADDE 6-DERNEĞE ÜYE OLMA- DERNEKTEN ÇIKARILMA

A-Dernekte iki üyelik söz konusudur.

1.ASLİ ÜYELİK

a) Medeni haklar ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

b) Yazıcık Kasabası ve çevre köyleri sınırları içinde doğan maddi ve manevi dayanışma amacında olan T.C. uyruklu her vatandaş olabilir.

c) Bu koşulların yanında üye olabilmek için 2908 sayılı Dernekler yasasının  4. ve 6. maddelerinde belirtilen olumsuz şartları üye olacaklarda bulunmaması gerekir.

2.FAHRİ ÜYELİK

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yasını bitirmiş, dayanışma amacını taşıyan her vatandaş derneğe fahri üye olabilir.

Fahri üyeliğe yönetim kurulu karar verir ve kararı izleyen ilk Genel Kurulu üyeliğe ilişkin yönetim kurulu kararı onaylarsa Fahri üyelerin üyelikleri sürdürür.

Fahri üyeler dernek çalışmalarında yer alabilirler aidat ve bağışta bulunabilirler. Ancak Genel Kurul toplantılarında oy kullanma ve seçilme hakları yoktur.

* Fahri üyeler için ayrı bir üye kayıt defteri tutulacaktır.

B-DERNEKTEN ÇIKMA ÇIKARILMA

1.Tüzüğün 6.maddesinin "A” Paragrafında "1” bendinin "c" fıkrasında 2908 sayılı yasaya yapılan atıfta yer alan olumsuz şartlar taşıyan üyeler dernekten çıkarılabilir.

2.Derneğin amacına aykırı (Dil, Din, Irk, cinsiyet ayrımı yapanlar ile herhangi bir siyasi partinin propagandası yapanlar) Ve çalışma düzenini bozucu, derneğin manevi kişiliğini zedeleyici eylemde bulunanlar dernekten çıkartılır.

3.Yüklendiği aidatı kendisine bildirim yapılmasına rağmen üç ay içinde ödemeyenler yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkartılır.

4.Her istediği zaman Yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak şartı ile dernek üyeliğinden çıkabilir.

5-Yukarıda 1-2 ve 3. bentlerdeki nedenlerle herhangi birisiyle dernek üyeliğinden çıkartılanlar ilk Genel kurulunda itiraz hakkına sahiptir.

MADDE 7-DERNEĞIN ORGANLARI

Derneğin yasaya uygun olarak;

-Genel Kurul,

-Yönetim Kurulu,

-Denetleme Kurulu,

Bu organlar dışında başta organlara Genel, Yönetim ve Denetleme kurulunun görev ve sorumlulukları devredilemez.

 

A-GENEL KURUL

1.Genel Kurul Fahri-Asli üyelerin toplantısında oluşur. Genel kurula katılan Fahri üyeler toplantı çoğunluğunda gözönüne alınmazlar.

2.Genel Kurulun olağan toplantısı iki yıl da bir haziran ayında yapılır. İlk  Genel Kurulun 1996 yılı Haziran ayında yapılması düzenlenir.

3.Genel kurulun olağanüstü toplantısı ise Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üye tam sayısının 1/5’in yazılı isteği üzerine yapılır.

4.Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

5.Olağanüstü Genel Kurul veya Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinde 1/5’ in yazılı isteği üzerine yine Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. Eğer yönetim kurulu isteğe rağmen bir ay içerisinde Genel kurulu toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya Toplantı istediğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk yargıcında duruşma yapılarak Dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir kurulu genel kurul toplantıya çağırmakla  görevlendirilir.

 

 

6-Toplantıya Çağrı

Yönetim kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel Kurula katılım hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıdan çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ile gündem toplantı gününden en az 15 gün önce yerel en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. Bu yazıya üyeleri gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma nedenleri belirterek toplantı ilanı yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre çağrılır. Toplantı bu esaslara göre en büyük mülki amirliğe duyurulur. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. Toplantı yeri genel kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

7.Genel Kurul Derneğe kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa ikinci toplantı çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim, Denetleme kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

8.Hükümet komitesinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Toplantı tutanağı düzenlenerek birlikte imza altına alınır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az ondabiri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

9.Genel Kurulun görev yetkileri

a. Dernek yönetim kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini ve yetkilerini gizli oy açık seçimle seçmek

b. Gerektiğinde dernek tüzüğünü değiştirmek. .

c. Yönetim ve Denetleme Kurulunun raporlarını görüşmek, yönetim kurulunun aklanması.. ’

e. Derneğin fesh edilmesi .

f. Derneğin federasyonlara katılmasına karar verilmesi Yasa tüzükte yapılması gereken diğer görevleri yerine getirilmesi genel Kurulu çalışma usulleri 2908 sayılı yasanın çizdiği sınırlar içerisinde gerçekleşir.

 

B.YÖNETİM KURULU

a. Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu yedi asli yedi yedek üyeden kurulu olup kendi aralarında bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir muhasip bir veznedar üye seçer. Asıl üyelerde boşalma olduğu zaman yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

b. Yönetim kuruluna seçilenlerin görevleri:

Yönetim Kurulu Başkanı.

Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. Derneği temsil etmek. Kendisine verilen yetkiler gereği diğer isleri yapmak.

Yönetim Kurulu Ikinci Baskanı:

Yönetim kurulu başkanı bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu ve Toplantılara başkanlık etmek.

Sekreter: Yönetim Kurulunun rapörtörlüğünü yapmak. Derneğin yazışmalarını yürütmek.

Muhasip: Bilanço ve kesin hesaplara ilişkin defterleri düzenlemek diğer defter ve kayıtları inceleme ve denetim için hazırlama.

Veznedar: Yönetim Kuruluna istenilen ödemeleri yapmak. Derneğin gelir ve giderleri ile nakitleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanına bilgi vermek.

 

C. Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim kurulu Derneği temsil eder. Belirli görevler için üyelerine yetki verir. Derneğin amacına ulaşması için faaliyetleri yürütür. Çalışma grupları kurar. Çalışma gruplarına Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

Dernek üyelerinin üyeliğe alınmalarına ve çıkarılmalarına karar verir. Gelir ve gidere ilişkin hesaplar yapar bu bütçeyi Genel kurula sunar. Yasaların ve tüzüğün kendisine verdiği işleri yetkilerine kullanır. Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Haklı gerekçesi olmadan arka arkaya üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi işten çekilmiş olur. Yerine sırada bulunan yedek üye alınır.

Dernek Şubelerinin açılmasını kararlaştırır ve şube kurucularına yetki verilir.

 

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu üyeleri üç asıl üyeden oluşmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu kendi arasında bir başkan seçer.

Denetleme Kurulu yönetim kurulunun tüm işlemlerini ve kayıtlarını en az altı ayda bir denetler.

Sonucu bir raporla teslim eder. Raporların bir örneği yönetim Kuruluna bir örneğini toplandığında Genel kurula verilir.

 

MADDE-8

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, oturdukları yer dernek merkezlerinin bulunduğu yerin en mülki amirliğine yazı ile bildirir.

 

MADDE 9-DERNEĞIN IÇ DENETIM YETKİLERİ

Derneğin iç denetimini dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesi için denetleme kurulunun incelemesine  esas olmak üzere Genel Kuruldan  da geçirilmekle yönetmelikten çıkarılabilir.

 

MADDE 10-DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTER VE KAYITLAR

a. Üye Kayıt Defteri Noter onaylı olmak zorundadır. Asıl üyeler ve fahri üyeler ayrı üye kayıt defteri tutacaktır.

b. Karar Defteri

c. Gelen, giden evrak defteri,

d. Gelir, gider defteri,

e. Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri:

f. Demirbaş eşya defteri

Yukarıda belirtilen defter noter tastiki olmak zorundadır.

 

MADDE 11-DERNEK GELİR VE GİDERLERİ

A- Gelir ve giderlerle Yöntemde: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerin alınmasında

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı belgeleri” (Dernek yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı Belgelerinin bastırılması ve kontrolü matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

B-DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 l- Üye Aidatı: Üyelerden aylık 2 YTL, yıllık 24 YTL alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazanç.

7- Diğer gelirler.

MADDE 12 Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’ da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi’ ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4 ‘ de belirtilen) “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi’ iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK23 ’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Derneklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernek Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurma suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişik ve tüzük değişikliğin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde. genel kurul sonuç bildirimi elimde mülki idare amirliğine bildirilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

MADDE 13 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanması sebebiyle t0plantının ertelenmesi durumunda ikinci t0plantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

MADDE 14 -Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurul fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci t0plantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para. Mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Tokat ili, Niksar ilçesi, Yazıcık Kasabası Kültür Ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para. Mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin mal varlığı Yazıcık Kasabası Belediyesine yada genel kurulda belirlenmiş yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip

tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır,

 

MADDE 15-DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Dernek 2908 sayılı yasanın 89. maddesi hükümlerine bağlı kalmak ile sandık kurabilir Bu sandığın ve çalışma esaslarını 1.2.1985 tarih 18653 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Dernek tarafından ilkelerin bağlı ve uygun şekilde kurulabilir.

MADDE 16 LOKAL AÇMA

Dernek malinin en büyük mülki amirliğinden izin alınarak lokal açılabilir.

MADDE 17 Genel kurula katılmak için kongre tarihinden en az bir ay önce üye olmak şarttır.

Beyanname Verilmesi

MADDE 18 -Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernek Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

MADDE 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

Hüküm Eksikliği

MADDE 20-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernek Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernek Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 21-Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı          TC Kimlik No        Görevi             Adresi     İmza

l-Hasan Köse 513 404 93962 Başkan Barbaros Mh. 8. Sk.No:35 Bağcılar

2-Bektaş Telli 572 952 75484 Bşk. Yrd. Atatürk Mh. Beytepe Sk. No:21 K.Çekmece

3-Naci Ertem 488 685 56314 Sekreter Atatürk Mh. 2.Sk. No: 19 K.Çekmece

4-Uğur Okuyan 536 683 96398 Muhasip Atatürk Mh. Boztepe Sk. No:20

5-Cevat Durak 102 838 42402 Veznedar M. Akif Mh. Kılıçali Sk. No:28 K.Çekmece

6-Bahattin Kilci 507 584 93326 Üye M. Akif Mh. Osmancık Sk. No:26 K.Çekmece

7-Er gin Yıldız 587 832 25820 Üye Atatürk Mh. Yeşiltepe Sk. Nozl K.Çekme

 

İş bu tüzük 21 (yirmibir) maddeden ibarettir.

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Eklenen Video
Günlük Gazeteler

 

Tokat Niksar Yazıcık Kasabası Derneği © Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. Hazır Dernek Sitesi | Hazır Köy Sitesi
Top